Pretraživanje

Tko je online

Imamo 3 gostiju i nema članova online

 

 

NAPUTAK ZA PROVEDBU NATJECANJA EKOLOŠKI KVIZ ''LIJEPA NAŠA'' U ŠKOLSKOJ GODINI 2013./2014.

(METODOLOGIJA PROVEDBE)

OPĆE NAPOMENE

 • Natjecanje se organizira samo na svehrvatskoj razini.
 • Natjecanje provode osnovne škole u Republici Hrvatskoj sa statusom međunarodne Eko-škole (MEŠ), osim Eko-škola koje nastavu provode po posebnom (prilagođenom programu).
 • Natjecati se mogu i osnovne škole u Republici Hrvatskoj koje se u tekućoj školskoj godini pripremaju za stjecanje statusa MEŠ-e.
 • Natjecati se mogu i hrvatske škole/odjeljenja izvan Republike Hrvatske (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Italija, Austrija i dr.).
 • Organizator natjecanja je Udruga Lijepa naša.
 • Intelektualni vlasnik projekta – (natjecanja) Ekološki kviz „Lijepa naša“ je Udruga Lijepa naša
 • Natjecanje organizira i neposredno provodi Povjerenstvo koje imenuje Udruga Lijepa naša
 • Sjedište Povjerenstva je na adresi: Udruga Lijepa naša, Heinzelova 6/II., 10000 Zagreb

Tel.: 01/4923904, 01/4923905

Mob.: 091/4923904, 091/1822002

Fax: 01/4810232

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. "> Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Predsjednik povjerenstva je doc. dr. sc. Ante Kutle - na adresi povjerenstva
 • Tajnica povjerenstva je Anita Šetić, dipl. soc./croat. - na adresi povjerenstva
 • Natjecanje će se održati od 25. do 27. travnja 2014. u Zagrebu u hotelu "I" (Ive Robića 2, Lanište)

SASTAV NATJECATELJSKIH EKIPA

 • Svaku ekipu (školu) predstavljaju 4 učenika i to po jedan učenik od V. do VIII. razreda za osnovne. 

PROGRAM NATJECANJA SASTOJI SE OD:

 • Pisanog dijela (test)
 • Prikaza ostvarenog praktičnog rada učenika pod motom „Istražili smo – uradili smo – predlažemo”, isključivo kroz PowerPoint prezentaciju
 • Usmenog dijela

-          Pisanom dijelu natjecanja i prezentaciji praktičnog rada pristupaju sve ekipe

-          Zbrajanjem bodova ostvarenih na testu s bodovima praktičnog rada (PowerPoint prezentacija) dobiva se redoslijed ekipa za usmeni – završni dio natjecanje.

-          Na usmeni-završni dio natjecanja pristupa 5 prvoplasiranih ekipa

-          Po svršetku pisanog dijela natjecanja i prikaza praktičnog rada, nakon zbrajanja bodova sa obje etape natjecanja, objaviti će se privremena lista redoslijeda ekipa

-          Moguće prigovore na vrjednovanje pisanog dijela testa i prikaz praktičnog rada ekipe mogu uložiti pisanim putem Povjerenstvu za provedbu natjecanja u roku od 2 sata po objavi liste privremenog redoslijeda ekipa

-          Povjerenstvo je dužno uzeti u obzir i razmotriti sve prigovore, nakon čega će biti objavljena konačna lista redoslijeda ekipa

-          Nakon objave konačne liste redoslijeda ekipa nisu mogući dodatni prigovori i pristupit će se usmenom dijelu natjecanja

ZADANA PODRUČJA NATJECANJA SU DIO NASTAVNIH SADRŽAJA PREDMETA:

 • Priroda
 • Biologija
 • Kemija
 • Geografija

OKVIRNA TEMATSKA PODRUČJA KOJA PROIZLAZE IZ ZADANIH PREDMETA SU:

 

 1. A) I. PROSTORNO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA HRVATSKE (Geografija)

– geografski položaj, osobito vrijedna i ekološki osjetljiva područja, graditeljska baština

– demografska obilježja Hrvatske, populacijska politika

 II. PRIRODNI SUSTAVI (Priroda, Biologija, Kemija, Geografija)

– vode, more, tlo, šume, zrak

 III. GOSPODARSKA OBILJEŽJA (Priroda, Biologija, Geografija)

– poljodjelstvo, ribarstvo, šumarstvo, rudarstvo i energetika, industrija, promet, turizam

 IV. ZDRAVSTVENA I EKOLOŠKA KULTURA - OPĆENITO (Priroda, Biologija, Kemija,

Geografija, tehnologija te znanja iz opće zdravstvene kulture i globalne ekologije)

B) „ISTRAŽILI SMO–URADILI SMO–PREDLAŽEMO” (PowerPoint prezentacija s prikazom rada na izabranoj temi)

 

PROVEDBA NATJECANJA EKOLOŠKI KVIZ „LIJEPA NAŠA“ 2014.

 • Pitanja sastavlja Povjerenstvo Lijepe naše prema školskom programu za osnovne škole iz predmeta: Priroda, Biologija, Kemija i Geografija
 • Natjecanje se sastoji od:

-          pisanog dijela (test),

-          prezentacije teme pod motom “Istražili smo–uradili smo–predlažemo” i

-          usmenog dijela

 • Svaka ekipa sastoji se od četiri učenika i jednog mentora
 • U svakoj ekipi moraju biti četiri učenika i to: po jedan učenik iz V. VI. VII. i VIII. razreda
 • Kviz je javna priredba kojoj nazoče zainteresirani učenici, učitelji, nastavnici i gosti
 • Natjecanje koordinira Povjerenstvo koje imenuje Udruga Lijepa naša; Povjerenstvo brine o regularnosti natjecanja i mjerilima ocjenjivanja
 • Pisani dio pišu pojedinačno svi članovi ekipa.
 • Najmanje 80% pitanja iz pisanog i usmenog dijela natjecanja moraju biti dio sadržaja obvezne literature koju je propisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa za šk. godinu 2013/2014. iz predmeta koji obuhvaćaju spomenuta područja, dok će preostalih 20% pitanja biti iz globalne ekologije i opće zdravstvene kulture.
 • Pisani dio natjecanja sadrži deset pitanja.
 • Pitanja koja se odnose na globalnu ekološku i opću zdravstvenu kulturu obuhvaćaju sadržaje prirode, biologije, kemije i geografije
 • Svaki učenik može osvojiti maksimalno 10 bodova u pisanom dijelu natjecanja. Rezultati svih učenika ekipe se zbrajaju te za jednu ekipu (školu) maksimalan broj bodova može iznositi 40.
 • Zbrajanjem bodova pisanog dijela natjecanja s bodovima praktičnog rada “Istražili smo–uradili smo–predlažemo” dobije se ukupni redoslijed ekipa za usmeni dio natjecanja.
 • U usmenom natjecanju sudjeluje pet (5) prvoplasiranih ekipa osnovnih škola
 • Ekipe na usmenom dijelu natjecanja odgovaraju na pitanja koja izvlače od voditelja kviza
 • Pitanja se nalaze u omotnicama
 • Nakon što je ekipa izvukla pitanje, voditelj ga čita naglas, a natjecatelji se dogovaraju o odgovoru (jedna minuta po pitanju)
 • Svakoj se ekipi na usmenom dijelu natjecanja postavi pet pitanja te se svaki odgovor vrjednuje bodovima od 0 do 5. Ekipa na usmenom dijelu može osvojiti najviše 25 bodova.
 • Ako u prvom krugu nema pobjednika, natjecanje se nastavlja dodatnim pitanjima, a ako je nakon tri dodatna pitanja rezultat i dalje izjednačen, po istom se načelu ide u sljedeći krug
 • Maksimalni broj bodova koji može osvojiti jedna ekipa na natjecanju je 95 (40 bodova – pisani dio, 30 bodova – praktični rad i 25 bodova – usmeni dio)
“Istražili smo – uradili smo – predlažemo”

Svaka škola odabire samostalno ili u dogovoru sa stručnjacima sadržaj rada iz nekog od sljedećih (ili sličnih) područja:

 1. A) Uređivanje okoliša: škole i školska dvorišta, igrališta, parkovi, vrtovi, voćnjaci, maslinici, vinogradi, izvorišta pitke vode, vodocrpilišta, vodotoci, šume i šumarci, špilje, groblja, “divlja“ odlagališta otpada, luke, plaže i dr.
 2. B) Biološka raznolikost: zaštita životnih zajednica i/ili pojedinih vrsta (metode, postupci, prijedlozi), napori za očuvanje biološke raznolikosti, zaustavljanje procesa odumiranja biljnih i životinjskih vrsta, autohtone biljne i životinjske vrste određenog područja, praćenje populacije pojedinih vrsta, ispitivanje javnoga mnijenja o ugroženim i zaštićenim vrstama i dr.
 3. C) Spomenička baština: uređivanje spomenika kulture nacionalnog i mjesnog značenja, sakralnih spomenika, muzejskih i galerijskih zbirki, zavičajnih zbirki, knjižnica i čitaonica, različitih klubova i dr.
 4. D) Gospodarstvo, stanovništvo i okoliš: udio pojedinih gospodarskih grana na određenome području i njihov utjecaj na okoliš (tlo, zrak, voda, fito i zoocenoze), ispitivanje kakvoće voda, tla i zraka, poljodjelstvo i sredstva za zaštitu biljaka, ekološka poljoprivreda – mogućnosti primjene u RH-a – prednosti, abiotički i biotički čimbenici u biocenozi, izvori energije i njihov utjecaj na okoliš, alternativni izvori energije – mogućnosti primjene u RH-a, primjena novih tehnologija, utjecaj prometa na okoliš, ekološke katastrofe – uzroci i posljedice, postupanje s otpadom u školi, mjestu, općini, županiji i dr.

Rad na izabranome području treba prikazati isključivo u obliku PowerPoint prezentacije. Nije potreban prikaz u pisanom obliku niti videozapis.

Upute za izradu PowerPoint prezentacije

Praktičan rad predstavljaju učenici uz pomoć PowerPoint prezentacije u maksimalnom trajanju od 5 minuta, nakon čega se ostavlja mogućnost odgovaranja na pitanja Povjerenstva i auditorija u trajanju od maksimalno 3 minute.

           Prezentacija praktičnog rada sastoji se od tri jasno naglašene cjeline:

 • Istražili smo… ukratko predstaviti područje iz kojeg je rad napravljen; opisuje se uočeni problem i postavlja cilj rada.
 • Uradili smo… opisuju se dobiveni rezultati; u prvom planu je konkretan učenički rad na uočenom problemu (istraživanju, akciji, projektu i dr.)
 • Predlažemo... ukratko iznijeti glavne zaključke rada, moguća je i samostalna analiza, objašnjenje postignutih rezultata i prijedlozi za buduću akciju.

 Naglasak prilikom ocjenjivanja prezentacije treba biti na konkretnom i kreativnom učeničkom radu kroz akciju ili projekt u školi ili izvan nje, kao i na iznesenom prijedlogu rješavanja uočenog problema. Također treba procijeniti doprinos rada u oblikovanju svijesti o važnosti upoznavanja i zaštite naše prirodne i kulturne baštine te podizanju opće razine ekološke svijesti.

Povjerenstvo ocjenjuje radove prema njihovoj kvaliteti i važnosti, samostalnosti učeničkog rada, kakvoći prikaza i prezentacijskim sposobnostima. Maksimalan broj bodova je 30.

Prema odluci Povjerenstva, najbolji projekt „Istražili smo–uradili smo–predlažemo”, koji se izdvaja po izvornosti ili kvaliteti, može biti javno pohvaljen, poslan u Lijepu našu, te objavljen u godišnjaku Međunarodne Eko-škole u Republici Hrvatskoj.

 

Maks
Ocjena kvalitete prezentacije ( do 10 bodova)
- Prezentacijske sposobnosti 5
- Učenička kreativnost 5
Ocjena obrađene radnje (do 15 bodova)
- Istražili smo... (izbor teme, spoznaja problema) 5
- Uradili smo... (konkretan rad učenika na obrađenoj temi) 5
- Predlažemo... (zaključak, mišljenje, prijedlozi za buduću akciju, projekti) 5
Doprinos podizanju razine ekološke svijesti kroz
predstavljenu aktivnost učenika (do 5 bodova)
5
Ukupno 30

BROJ ŠKOLA SUDIONICA SVEHRVATSKOG NATJECANJA EKOLOŠKI KVIZ „LIJEPA NAŠA“

 • Iz svake županije u Hrvatskoj, uključujući i Grad Zagreb, na svehrvatskom natjecanju nastupaju osnovne Eko-škole u broju ovisnom o broju aktivnih Eko-škola na području županije.

Osnovne škole

Broj aktivnih Eko-škola na području županije

Broj škola sudionica na svehrvatskom Eko-kvizu

1-9

1

10-19

2

20-29

3

30-39

4

40-49

5

50 i više

6

 • S prostora Herceg-Bosne nastupa pet do deset ekipa osnovnih škola koje nastavu provode po hrvatskom nastavnom planu i programu. Riječ je o Posavskoj, Herceg-bosanskoj, Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadno-hercegovačkoj i županiji Središnja Bosna.
 • Iz Srbije (Vojvodina) nastupaju tri ekipe iz hrvatskih odjeljenja pri osnovnim.
 • Iz ostalih država u kojima Hrvati predstavljaju priznatu nacionalnu manjinu (Austrija, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Italija, Crna Gora i dr.) nastupaju 1-2 ekipe hrvatskih osnovnih škola.
 • Povjerenstvo za provedbu natjecanja, ovisno o broju prispjelih prijavnica, zadržava pravo odabrati škole koje će nastupiti na Svehrvatskom natjecanju Ekološki kviz „Lijepa naša“ 2014.
 • Maksimalan broj škola koje mogu nastupiti na Svehrvatskom kvizu „Lijepa naša“ iznosi 40 škola

OSTALE ODREDBE

 • U troškove prijevoza priznaje se isključivo prijevoz javnim prijevoznim sredstvima (autobus, vlak, brod) temeljem priloženih voznih karata po povratku s natjecanja
 • Udruga Lijepa naša ne snosi troškove dnevnica mentora ekipa niti troškove smještaja prekobrojnih sudionika (više od jednog mentora i 4 učenika po ekipi).
 • Škola-domaćin natjecanja priprema prostorije u kojima će se odvijati državno natjecanje, što uključuje razglas, kraći kulturno-zabavni program i izvedbu državne himne prije početka svečanog dijela natjecanja, troškove izrade natpisa i troškove informatičke podrške za vrijeme natjecanja
 • Svi učenici, sudionici državnoga i svehrvatskoga natjecanja Ekološki kviz „Lijepa naša” dobivaju pohvalnice, učenici koji osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, a mentori ekipa i članovi državnoga povjerenstva zahvalnice

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJECANJA

  

Za sve informacije obratite se na adresu:

Udruga Lijepa naša

Heinzelova 6/II., 10 000 Zagreb

tel: 01/4923-904, 4923-905 ; mob: 091/4923904, 091/1822002; fax: 01/4810-232

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. "> Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ;

Web: www.lijepa-nasa.hr